สื่อนวัตกรรม ครูรัชฎาพร พุทซาคำ


  • แบบฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะจากบทเรียน ปีการศึกษา 2563

 

  • แบบฝึกทักษะเสริมการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

.  

 

  •  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

.